Zenyatta Guide – Hướng dẫn chơi Zenyatta trong game Overwatch

  • Tên Thật: Tekhartha Zenyatta
  • Tuổi: 20
  • Mối quan hệ: Thầy của Genji Shimada
  • Vai trò trong Overwatch: Hỗ trợ
  • Lượng máu cơ bản: 50
  • Khiên đỡ sát thương :100
[vc_message message_box_color=”black” icon_fontawesome=”fa fa-diamond”]Bản chất không cần hình dạng[/vc_message]
[vc_text_separator title=”Tổng Quan“][vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22L%C6%B0%E1%BB%A3ng%20m%C3%A1u%20%2B%20Khi%C3%AAn%22%2C%22value%22%3A%2225%22%2C%22color%22%3A%22bar_green%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22S%C3%A1t%20th%C6%B0%C6%A1ng%22%2C%22value%22%3A%2250%22%2C%22color%22%3A%22bar_orange%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%C4%90%E1%BB%99%20c%C6%A1%20%C4%91%E1%BB%99ng%22%2C%22value%22%3A%2265%22%2C%22color%22%3A%22blue%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%C4%90%E1%BB%99%20Kh%C3%B3%22%2C%22value%22%3A%2260%22%2C%22color%22%3A%22bar_red%22%7D%5D”]
[vc_text_separator title=”Bảng Kỹ Năng“][vc_table vc_table_theme=”classic_purple” allow_html=”1″][align-center;bg#002e49;c#ffffff]K%E1%BB%B9%20N%C4%83ng,[bg#002e49]Hotkey,[align-center;bg#002e49;c#ffffff;b]Icon,[align-center;bg#002e49;c#ffffff]M%C3%B4%20t%E1%BA%A3|[bg#ffffff;c#000000]Orb%20Of%20Destruction,[bg#ffffff]Chu%E1%BB%99t%20tr%C3%A1i%3A%20B%E1%BA%AFn%20t%E1%BB%ABng%20vi%C3%AAn%0AChu%E1%BB%99t%20ph%E1%BA%A3i%3A%20B%E1%BA%AFn%20%C4%91%E1%BB%93ng%20lo%E1%BA%A1t,[bg#002e49;c#000000]%3Cimg%20src%3D%22http%3A%2F%2Fguidemoba.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2FAbility-zenyatta1-guidemoba.com_.png%22%20alt%3D%22Orb%20Of%20Destruction%22%20height%3D%22100%22%20width%3D%22100%22%3E,[bg#ffffff;c#000000]Zenyatta%20b%E1%BA%AFn%20t%E1%BB%ABng%20qu%E1%BA%A3%20c%E1%BA%A7u%20bay%20quanh%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20v%C3%A0o%20k%E1%BA%BB%20%C4%91%E1%BB%8Bch%20ho%E1%BA%B7c%20b%E1%BA%AFn%20c%C3%B9ng%20l%C3%BAc%205%20qu%E1%BA%A3%20c%E1%BA%A7u%20n%E1%BA%BFu%20t%C3%ADch%20%C4%91%E1%BB%A7%20n%C4%83ng%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng|[bg#ffffff;c#000000]Orb%20of%20Harmony,[bg#ffffff]Ph%C3%ADm%20Shift,[bg#002e49;c#000000]%3Cimg%20src%3D%22http%3A%2F%2Fguidemoba.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2FAbility-zenyatta2-guidemoba.com_.png%22%20alt%3D%22Orb%20of%20Harmony%22%20height%3D%22100%22%20width%3D%22100%22%3E,[bg#ffffff;c#000000]Zenyatta%20%C4%91%E1%BA%B7t%20m%E1%BB%99t%20qu%E1%BA%A3%20c%E1%BA%A7u%20c%C3%B3%20t%C3%A1c%20d%E1%BB%A5ng%20kh%C3%B4i%20ph%E1%BB%A5c%20m%C3%A1u%20li%C3%AAn%20t%E1%BB%A5c%20v%C3%A0o%20%C4%91%E1%BB%93ng%20minh%2C%20ch%E1%BB%ABng%20n%C3%A0o%20Zenyatta%20c%C3%B2n%20s%E1%BB%91ng%2C%20hi%E1%BB%87u%20%E1%BB%A9ng%20n%C3%A0y%20s%E1%BA%BD%20kh%C3%B4ng%20bi%E1%BA%BFn%20m%E1%BA%A5t%2C%20n%E1%BA%BFu%20%C4%91%E1%BB%93ng%20m%C3%ACnh%20r%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%8Fi%20t%E1%BA%A7m%20nh%C3%ACn%20c%E1%BB%A7a%20Zenyatta%2C%20sau%203%20gi%C3%A2y%2C%20qu%E1%BA%A3%20c%E1%BA%A7u%20s%E1%BA%BD%20quay%20tr%E1%BB%9F%20v%E1%BB%81%20v%E1%BB%9Bi%20Zenyatta%20v%C3%A0%20hi%E1%BB%87u%20%E1%BB%A9ng%20k%E1%BA%BFt%20th%C3%BAc.%20T%E1%BA%A1i%20m%E1%BB%99t%20th%E1%BB%9Di%20%C4%91i%E1%BB%83m%2C%20ch%E1%BB%89%20c%C3%B3%201%20%C4%91%E1%BB%93ng%20minh%20nh%E1%BA%ADn%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20hi%E1%BB%87u%20%E1%BB%A9ng%20n%C3%A0y.|[bg#ffffff;c#000000]Orb%20of%20Discord,[bg#ffffff]Ph%C3%ADm%20E,[bg#002e49;c#000000]%3Cimg%20src%3D%22http%3A%2F%2Fguidemoba.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2FAbility-zenyatta3-guidemoba.com_.png%22%20alt%3D%22Orb%20of%20Discord%22%20height%3D%22100%22%20width%3D%22100%22%3E,[bg#ffffff;c#000000]Zenyatta%20%C4%91%E1%BA%B7t%20m%E1%BB%99t%20qu%E1%BA%A3%20c%E1%BA%A7u%20v%C3%A0o%20k%E1%BA%BB%20%C4%91%E1%BB%8Bch%2C%20qu%E1%BA%A3%20c%E1%BA%A7u%20n%C3%A0y%20c%C3%B3%20t%C3%A1c%20d%E1%BB%A5ng%20khu%E1%BA%BFch%20%C4%91%E1%BA%A1i%2050%25%20s%C3%A1t%20th%C6%B0%C6%A1ng%20c%E1%BB%A7a%20Zenyatta%20v%C3%A0o%20k%E1%BA%BB%20%C4%91%E1%BB%8Bch%20%C4%91%C3%B3.%20Ngo%C3%A0i%20ra%2C%20qu%E1%BA%A3%20c%E1%BA%A7u%20c%C3%B2n%20cung%20c%E1%BA%A5p%20t%E1%BA%A7m%20nh%C3%ACn%20cho%20Zenyatta%20v%C3%A0%20duy%20tr%C3%AC%20li%C3%AAn%20t%E1%BB%A5c%20n%E1%BA%BFu%20Zenyatta%20c%C3%B2n%20s%E1%BB%91ng%20v%C3%A0%20k%E1%BA%BB%20%C4%91%E1%BB%8Bch%20kh%C3%B4ng%20th%E1%BB%83%20tho%C3%A1t%20kh%E1%BB%8Fi%20ph%E1%BA%A1m%20vi%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20.%20N%E1%BA%BFu%20k%E1%BA%BB%20%C4%91%E1%BB%8Bch%20may%20m%E1%BA%AFn%20r%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%8Fi%20t%E1%BA%A7m%20nh%C3%ACn%20c%E1%BB%A7a%20Zenyatta%2C%20sau%203%20gi%C3%A2y%20qu%E1%BA%A3%20c%E1%BA%A7u%20s%E1%BA%BD%20quay%20tr%E1%BB%9F%20v%E1%BB%81%20v%E1%BB%9Bi%20Zenyatta%20v%C3%A0%20hi%E1%BB%87u%20%E1%BB%A9ng%20k%E1%BA%BFt%20th%C3%BAc.|[bg#ffffff;c#000000]Transcendence,[bg#ffffff]Ph%C3%ADm%20Q,[bg#002e49;c#000000]%3Cimg%20src%3D%22http%3A%2F%2Fguidemoba.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2FAbility-zenyatta4-guidemoba.com_.png%22%20alt%3D%22Transcendence%22%20height%3D%22100%22%20width%3D%22100%22%3E,[bg#ffffff;c#000000]Zenyatta%20%C4%91i%20v%C3%A0o%20k%E1%BA%BFt%20gi%E1%BB%9Bi%20c%E1%BB%A7a%20ri%C3%AAng%20b%E1%BA%A3n%20th%C3%A2n.%20V%C3%B9ng%20k%E1%BA%BFt%20gi%E1%BB%9Bi%20n%C3%A0y%20gi%C3%BAp%20Zenyatta%20mi%E1%BB%85n%20nhi%E1%BB%85m%20s%C3%A1t%20th%C6%B0%C6%A1ng%2C%20h%E1%BB%93i%20m%C3%A1u%20cho%20b%E1%BA%A3n%20th%C3%A2n%20v%C3%A0%20%C4%91%E1%BB%93ng%20%C4%91%E1%BB%99i%20xung%20quanh.%20Tuy%20nhi%C3%AAn%20Zenyatta%20s%E1%BA%BD%20kh%C3%B4ng%20th%E1%BB%83%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20b%E1%BA%A5t%20c%E1%BB%A9%20h%C3%A0nh%20%C4%91%E1%BB%99ng%20n%C3%A0o%20kh%C3%A1c.[/vc_table][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=SBXpKdmJBLU” align=”center”][vc_text_separator title=”Zenyatta Skin“][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=fhRQY_LtXU0″ align=”center”]
[vc_text_separator title=”Cách Chơi Zenyatta Hiệu Quả“]

Zenyatta là một tướng hỗ trợ khá thú vị, bạn vừa có thể bảo kê đồng đội tốt vừa có thể gây bất ngờ với việc hạ gục đối thủ chỉ trong một combo. Ngoài ra, Zenyatta là vị tướng duy nhất không có tiếng bước chân trong Overwatch, hãy tận dụng tốt điều này.

Nếu đội hình của bạn có các tướng thuần tank(chống chịu), Orb of Harmony là một kỹ năng tuyệt vời, thử tưởng tượng mà xem, sở hữu một con quái vật với lượng máu, giáp cao, lại được hồi máu liên tục từ Zenyatta thì có ai dám chơi cùng cơ chứ 😀

Với Orb of Discord, hãy tận dụng nó cho những tướng thuộc dạng trâu bò trong đội hình địch, 50% sát thương cộng thêm không phải là một con số nhỏ, Orb of Discord kết hợp cùng Orb of Destruction với 5 quả cầu được tích đầy năng lượng sẽ dễ dàng đưa đối phương lên bảng đếm số ngay lập tức.

Zenyatta sở hữu Transcendence, là chiêu cuối thuộc hàng độc nhất vô nhị và tương tự như Lucio dùng để khởi đầu giao tranh rất tốt, hãy sử dụng thật hợp lý vì nó cực kỳ quan trọng trong một combat tổng. Bạn muốn tỏa sáng? Còn chần chờ gì nữa mà không lao vào giữa đội hình địch và dùng ngay Transcendence? vừa gây bất ngờ, vừa tạo cơ hội cho đồng đội bay vào chặt chém. Tuy nhiên, cần phối hợp đồng đội cho tốt, nếu không bạn sẽ dễ trở thành một diễn viên hài 😀

Cuối cùng, hãy nhớ Zenyatta chỉ là một supporter, tránh các cuộc chiến tay đôi vì Zenyatta khá yếu trong khoản này. Tốt nhất, cứ bám theo một tanker và ra tay “nhất kích tất sát” khi có cơ hội.

[vc_text_separator title=”Quá Khứ“]

Zenyatta từng là cựu thành viên của Shambali(Thuộc dòng Omnic), do bất đồng với cách giảng dạy giáo điều mà không thông qua kết nối giữa các cá nhân. Zenyatta quyết định rời khỏi tu viện và đi theo con đường riêng của mình. Ông tin rằng, bằng cách xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với Omnic sẽ tạo ra được một xã hội hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Người ta nói rằng những người lĩnh ngộ được tri thức của Zenyatta sẽ không còn như trước nữa và quả thật vậy, trên đường du hành, Ông gặp Genji(nửa người nửa máy), bằng nỗ lực của mình ông đã giúp anh giải quyết thành công mâu thuẫn của bản thân đồng thời trở thành sư phụ của anh sau này. Genji được coi là người học trò sáng giá nhất của Zenyatta.

Tuy rằng không thích chiến tranh, nhưng khi cần thiết, ông sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ những người vô tội, là omnic hoặc con người.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.